Algemene Voorwaarden

Hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder KvK nr. 67411401.

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan Huid- en oedeemtherapie Salland gevestigd te Zwolle en Raalte. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende Beroepsode van de NVH, welke zijn terug te lezen op www.huidtherapie.nl.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt of patiënt” verstaan degene die de huitherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt of patiënt” tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/ patiënt en de huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundig behandelingsovereenkomst (ex Boek 7. titel7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt/patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing’.

1.7 De werking van artikel 7: 404 en artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt/ patiënt behelst de opdracht van de cliënt/ patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/ patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De cliënt/ patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van het behandeltraject mondeling of schriftelijk toestemming daartoe aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt/ patiënt verlangen dat deze zijn/ haar toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt/ patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om de hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt/ patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de cliënt/ patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

De cliënt/ patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt/patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij/ zij op de hoogte is of en in welke mate zijn zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt om facturen al dan niet bij de zorgverzekeraar in te dienen.

6. Betaling

6.1 De cliënt/patiënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor de volledige betaling binnen 14 dagen. Op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/ patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt/patiënt de factuur niet tijdig en /of volledig betaalt is deze in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. De huidtherapeut is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/ patiënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verre behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigd of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij de huidtherapeut telefonisch af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt/patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt  door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt/ patiënt gebeld wordt of deze het antwoordapparaat/voicemail inspreekt.

8. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling van de huidtherapeut, meldt de cliënt/patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt/patiënt.

9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns www.paramedisch.org.

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk Recht

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk, per e mail of via de website ter kennis van de cliënt/patiënt gebracht en treden 1 maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt/patiënt niet binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt hij/zij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/ patiënt binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.